26. جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 7-36

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


27. مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 7-32

ابوالقاسم علیدوست


28. تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 7-31

احمد حاجی ده آبادی؛ محمد رجبی


29. اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 7-190


30. مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 7-36

سید عباس موسویان


31. مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 7-38

محمود حکمت‌نیا


32. بررسی فقهی ـ حقوقی تعیین نرخ سود بانکی

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 7-34

سیدعباس موسویان موسویان


33. قرآن کریم و قاعدة «احسان»

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 7-37

ابوالقاسم علیدوست


34. قاعدة دفع افسد به فاسد و دلالت‌های حقوقی ـ جرم‌شناختی آن

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 7-34

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی


35. تأملی در حجیت خبر موثق

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 7-36

سیدمحمد نجفی یزدی


36. ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 7-29

ابوالقاسم علیدوست


37. «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 7-36

احمد حاجی ده آبادی


38. بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 7-40

سیدمحمود میرخلیلی


39. تعهدات عربستان سعودی درقبال زائران و حج‌گزاران در آئینه شریعت و حقوق داخلی و بین‌المللی

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 7-40

مصطفی فضائلی


40. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 7-23

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری؛ مسعود غفاری


41. چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 7-32

محمدحسن صادقی مقدم؛ امین قاسم پور


42. شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 7-26

محسن اسماعیلی


43. قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


44. ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


45. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


46. مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 7-34

سیدعباس سیدی آرانی


47. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 7-40

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


48. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-35

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


49. گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 7-30

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد جعفری


50. نگاهی نو به مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز (طرح نظریة نوین)

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 7-35

حسن ره پیک؛ عبدالرافع عرب