دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 7-169 
6. نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

صفحه 137-169

جلال‌الدین قیاسی؛ علی درودی