نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در مادّه 740ق.م.»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق خصوصی دانشگاه قم