دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 7-197 
1. ماهیت سرزمین در فقه امامیه

صفحه 7-27

عباسعلی عمید زنجانی؛ حامد کرمی