دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 7-202 
2. مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی

صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ روح‌الله اکرمی سراب