ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی