دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 7-192 
3. ارش شرط

صفحه 63-85

ابراهیم عبدی‌پور؛ علی ثقفی


6. حقوق امنیت اطلاعات شبکه

صفحه 137-163

سیدوحید ابوالمعالی الحسینی؛ زهراسادات علیزاده طباطبایی