تبیین قرارداد اختیار معامله

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران