اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
علی اکبر رشاد
علی اکبر رشاد استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فلسفه اسلامی

 • rashadiict.ir
سردبیر
محمود حکمت نیا
محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

 • dr.hekmatniayahoo.com
اعضای هیات تحریریه
نجادعلی الماسی
نجادعلی الماسی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • almasiut.ac.ir
علیرضا باریکلو
علیرضا باریکلو استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • bariklouut.ac.ir
احمد حاجی ده آبادی
احمد حاجی ده آبادی دانشیار دانشگاه تهران

حقوق جزا و کیفری

 • adehabadiut.ac.ir
علی‌اکبر رشاد
علی‌اکبر رشاد استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فلسفه اسلامی؛ فقه و اصول

 • rashadiict.ir
عبدالحسین شیروی
عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • ashiraviut.ac.ir
ابراهیم عبدی پور فرد
ابراهیم عبدی پور فرد استاد دانشگاه قم

حقوق خصوصی

 • en_abdipouryahoo.co
ابوالقاسم علیدوست
ابوالقاسم علیدوست استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه و اصول

محمد عیسائی تفرشی
محمد عیسائی تفرشی استاد دانشگاه تربیت مدرس

حقوق خصوصی

 • mit1382yahoo.com
جلیل قنواتی
جلیل قنواتی دانشیار دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • ghanavatyut.ac.ir
علی محمدی جورکویه
علی محمدی جورکویه دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق جزا و کیفری

 • amg134325yahoo.com
فرج الله هدایت نیا گنجی
فرج الله هدایت نیا گنجی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

 • hedayat47gmail.com
دستیار سردبیر
مهدی معلی
مهدی معلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

 • hoquq-e-eslamiiict.ac.ir