اعضای هیات تحریریه

علی اکبر رشاد

مدیر مسئول

علی اکبر رشاد

فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadatiict.ir

محمود حکمت نیا

سردبیر

محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.hekmatniaatyahoo.com

مهدی معلی

دستیار سردبیر

مهدی معلی

حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hoquq-e-eslamiatiict.ac.ir

رضا استادی

اعضای هیات تحریریه

رضا استادی

فقه و اصول استاد حوزه علمیه قم

ostadiatyahoo.com

عبدالحسین شیروی

عبدالحسین شیروی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

ashiraviatut.ac.ir

ابوالقاسم علیدوست

ابوالقاسم علیدوست

فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

www.salsabeal.ir
ab.alidoostatgmail.com

سید ‌فضل‌الله موسوی

سید ‌فضل‌الله موسوی

حقوق بین‌الملل عمومی استاد دانشگاه تهران

sfmoosavi12atgmail.com

عباسعلی کدخدایی

عباسعلی کدخدایی

استاد دانشگاه تهران

aliyary1385atgmail.com

حسین میرمحمد صادقی

حسین میرمحمد صادقی

حقوق قراردادها استاد دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghiatsbu.ac.ir

محمدعلی اردبیلی

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebiliatsbu.ac.ir

نجادعلی الماسی

نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

almasiatut.ac.ir

سیدعباس موسویان

سیدعباس موسویان

فقه اقتصادی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianatyahoo.com

محمد عیسائی تفرشی

محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mit1382atyahoo.com

علی حسین نجفی ابرندآبادی

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی استاد دانشگاه شهید بهشتی

ahnausatyahoo.com

علی‌اکبر رشاد

علی‌اکبر رشاد

فلسفه اسلامی؛ فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadatiict.ir