اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
علی اکبر رشاد
علی اکبر رشاد استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فلسفه اسلامی

 • rashadiict.ir
سردبیر
محمود حکمت نیا
محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

 • dr.hekmatniayahoo.com
دستیار سردبیر
مهدی معلی
مهدی معلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

 • hoquq-e-eslamiiict.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
رضا استادی
رضا استادی استاد حوزه علمیه قم

فقه و اصول

 • ostadiyahoo.com
عبدالحسین شیروی
عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • ashiraviut.ac.ir
ابوالقاسم علیدوست
ابوالقاسم علیدوست استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه و اصول

سید ‌فضل‌الله موسوی
سید ‌فضل‌الله موسوی استاد دانشگاه تهران

حقوق بین‌الملل عمومی

 • sfmoosavi12gmail.com
عباسعلی کدخدایی
عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه تهران

 • aliyary1385gmail.com
حسین میرمحمد صادقی
حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق قراردادها

 • h_sadeghisbu.ac.ir
محمدعلی اردبیلی
محمدعلی اردبیلی استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی

 • m-ardebilisbu.ac.ir
نجادعلی الماسی
نجادعلی الماسی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • almasiut.ac.ir
سیدعباس موسویان
سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه اقتصادی

 • samosavianyahoo.com
محمد عیسائی تفرشی
محمد عیسائی تفرشی استاد دانشگاه تربیت مدرس

حقوق خصوصی

 • mit1382yahoo.com
علی حسین نجفی ابرندآبادی
علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی

 • ahnausyahoo.com
علی‌اکبر رشاد
علی‌اکبر رشاد استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فلسفه اسلامی؛ فقه و اصول

 • rashadiict.ir