اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر رشاد

فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadatiict.ir

سردبیر

محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.hekmatniaatyahoo.com

دستیار سردبیر

مهدی معلی

حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hoquq-e-eslamiatiict.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا استادی

فقه و اصول استاد حوزه علمیه قم

ostadiatyahoo.com

عبدالحسین شیروی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

ashiraviatut.ac.ir

ابوالقاسم علیدوست

فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

www.salsabeal.ir
ab.alidoustatgmail.com

سید ‌فضل‌الله موسوی

حقوق بین‌الملل عمومی استاد دانشگاه تهران

sfmoosavi12atgmail.com

عباسعلی کدخدایی

استاد دانشگاه تهران

aliyary1385atgmail.com

حسین میرمحمد صادقی

حقوق قراردادها استاد دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghiatsbu.ac.ir

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebiliatsbu.ac.ir

نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

almasiatut.ac.ir

سیدعباس موسویان

فقه اقتصادی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianatyahoo.com

محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mit1382atyahoo.com

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی استاد دانشگاه شهید بهشتی

ahnausatyahoo.com

علی‌اکبر رشاد

فلسفه اسلامی؛ فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadatiict.ir