دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 7-205