دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 7-165 
2. نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی