بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری