حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم