دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 7-195 
1. قبض حکمی ثمن در بیع سلم

صفحه 7-27

سیدمصطفی محقق داماد؛ مجید حدادی‌منش


3. عدم‌النفع

صفحه 59-88

مصطفی سعادت‌مصطفوی؛ حسین هوشمند فیروزآبادی


4. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی