تجزیه‌پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم