اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم