اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم