دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 7-221 
4. ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره

صفحه 91-121

سیدعباس موسویان؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی