بررسی فقهی ـ حقوقی تعیین نرخ سود بانکی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی