مسئولیت مدنی در قرآن

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی