مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی