مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف می‌کنند. ماده571 قانون‌ مدنی دراین زمینه به ‌اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف به‌کاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک ‌شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکت‌مدنی را برپایه‌های آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون ‌مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. می‌توان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات