قرآن کریم و قاعدة «احسان»

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی