دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

صفحه 7-34

سیدعباس سیدی آرانی


تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

صفحه 57-85

علی محمدی جورکویه


نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران

صفحه 87-121

عظیم اکبری رودپشتی؛ سید قاسم زمانی


ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

صفحه 123-138

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان


مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع

صفحه 141-172

محمود حکمت نیا؛ جعفر اکبری


بررسی میزان بازتاب‌ آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی در سیاست‌ جنایی تقنینی ایران

صفحه 173-198

اسمعیل رحیمی نژاد


حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی

صفحه 199-228

اکبر طلابکی؛ سیدرضا موسوی