دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، بهار 1397 
2. تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد

صفحه 27-49

علی اصغر گل محمدی؛ علی تولائی؛ سیدجعفر هاشمی


6. کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد