اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت‌هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله‌های دادرسی لازم است و نادیده‌گرفتن آن افزون بر آن‌که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به‌صورت جدی در معرض خطر قرار می‌دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به‌ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش‌های جدی روبه‌رو است که در این میان چالش‌های فقهی مطرح‌شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق‌آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی‌بودن طبیعت امر، پرونده‌ای و خاص‌بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می‌توان به پاسخ مثبت رسید.

کلیدواژه‌ها