عناصر ر‌هزن و مؤلفه‌های فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام با تاکید بر دیدگاه های آیت الله معرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

کنار زدن عناصر رهزن و منحرف‌کننده از یک‌سو و بررسی مؤلفه‌های دخیل در فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد نقش به‌سزایی در فهم درست فلسفه تفاوت‌ها و پاسخ به منتقدها دارد.
عناصر رهزن که در مقاله پیش‌رو بررسی شده عبارت هستند از: پیش‌فرض‌های اشتباه، جهل به تفاصیل احکام، عدم آشنایی با علم تفسیر، نگاه تاریخ‌مند به دین یا آموزه‌های آن و نیز تصور اصلاح‌پذیری دین به‌دست بشر، ابتدا باید این عناصر که مانند عینکی دید منتقدان را تحت تأثیر قرار داده زدوده شود و در مرحله بعد با بررسی مؤلفه‌های دخیل در فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد نگاه صحیح و واقع‌گرایانه‌ای در اختیار قرار داد؛ لحاظ ویژگی‌های ذاتی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، توجه به حکمتِ عدالت‌محور الاهی در این تفاوت‌ها، توجه به این‌که اصل و قاعده در تشریع، شمولیت آن نسبت به تمام زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط است، دقت در پافشاری‌های اسلام بر اجتماع سالم و پاک و سرانجام نگاه به نتیجه تجربه سختی که بشر در طول تاریخ پشت سر گذارده و سرنوشت تلخ زنان غرب در نتیجه دوری از نظام حقوقی الاهی، از مؤلفه‌هایی هستند که توجه به آن‌ها می‌تواند فهم صحیح و منصفانه‌ای از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام به‌دست دهد.

کلیدواژه‌ها