دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، تابستان 1397 
6. مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

صفحه 157-176

محمود حکمت نیا؛ داود خوشنویس؛ ابراهیم تقی زاده