مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوتهایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافاتمذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقلیا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر میتواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه‌ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می‌پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها