دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 1-226 

مقاله پژوهشی

دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی

صفحه 7-36

سید مصطفی محقق داماد؛ نادر اخگری بناب


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار