علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی

چکیده

تحقق سوء‏نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد ‏نتیجه» نوعی حالت روانی است که به‌زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت ‏خاص را تحقق می‏بخشد. بااین‌حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد ‏نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می‏تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت‏ خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به‌زعم قانونگذار کیفری درحال‌حاضر می‏تواند سوءنیت ‏خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می‏تواند در همه جرایم مقید تشکیل‌دهنده سوءنیت ‏خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات