داوران

 

فصلنامه پژوهشی حقوق اسلامی برای ارتقاء کیفی سطح مقالات و نشریه از روش داوری همتا ـ دو سویه ناشناس برای داوری مقالات استفاده می کند. در این روش دو داور متخصص و آشنا به موضوع مقاله را داوری می کنند در حالی که نه نام نویسنده برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسنده. داوری همتا  برای ارزیابی اعتبار و کیفیت و صحت مقالات استفاده می شود.

قابل ذکر است داوران این مجله از اساتید فقه و حقوق دانشگاه‌های مختلف کشور هستند. 

آقایان و خانم ها (بر اساس حروف الفبا)

احسانی فر، احمد                             پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه

ایزدهی، سیدسجاد                           استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آرین، محسن                                    استادیار دانشگاه تهران

باریکلو، علیرضا                                 استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

باطنی، ابراهیم                                 استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم

بای، حسینعلی                                 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پیلوار، رحیم                                     استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

پیوندی، غلامرضا                             استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

جعفری ندوشن، علی اکبر                استادیار گروه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه یزد

جوان آراسته، حسین                        دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حاجی ده آبادی، احمد                      استاد دانشگاه تهران

حاجی ده آبادی، محمد علی              دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

حبیب نژاد، سیداحمد                      دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

حسنی، ابوالحسن                            پژوهشگر و استاد حوزه

حسنی، محمد                                  استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دانش پژوه، مصطفی                         دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دشتی، محمدتقی                              رئیس مرکز پژوهشی مبنا

رجبی، عبداله                                    استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

سیدی آرانی، سیدعباس                    دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه کاشان

شبیری زنجانی، سید حسن               دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

شهابی، مهدی                                   دانشیار دانشگاه اصفهان

صالحی مازندرانی، محمد                  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

عبدی پور فرد، ابراهیم                     استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

عرفان منش، محمدحسین               استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

عشایری منفرد، محمد                     استاد حوزه علمیه قم

علیدوست، ابوالقاسم                      استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

علیزاده، عبدالرضا                             دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

فتحی، حجت الله                             استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قنواتی، جلیل                                    دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

لجم اورک، حسن                             قاضی دادگستری

محمدی جورکویه، علی                     استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مقدادی، محمدمهدی                      دانشیار گروه حقوق دانشگاه مفید

میرخلیلی، سیدمحمود                      استاد دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

میرداداشی، سید مهدی                     استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

نظام الملکی، جعفر                           استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

واثقی، محسن                                  استادیار دانشگاه پیام نور

هدایت نیا، فرج‌الله                           دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

هوشمند فیروزآبادی، حسین               استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه