فرایند پذیرش مقالات

1. تطبیق و اصلاح مقاله مطابق شیوه‌نامه مذکور در راهنمای نویسندگان مندرج در سایت مجله (در صورتی که رعایت نکات ویرایشی برای نویسنده ممکن نیست مقاله باید به همراه شیوه نامه مجله به یک ویراستار یا موسسات ویراستاری واگذار و ویراستاری و شیوه بندی شده باشد)

2. ثبت نام در سامانه موجود در سایت مجله (لطفا مشخصات کامل همه مولفان و سمت علمی آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به طور کامل در فرمهای مربوطه درج شود. از پر کردن ناقص هر بخشی از فرم‌ها خودداری کنید)

3. ارسال مقاله از طریق سامانه موجود در سایت مجله به همراه فایل مشخصات نویسندگان

4. سردبیر مجله مقالات دریافت شده را برای دارا بودن حداقل استانداردهای محتوایی و شکلی مد نظر مجله بررسی و پالایش می‌کند.

5. مقاله پذیرفته شده در مرحله قبل به داور اول ارسال می‌شود تا در یک تا دو ماه توسط داور اول داوری شود.

6. در صورتی که داور اول اصلاحات قابل توجه خواسته باشد مقاله برای اصلاح به نویسنده ارسال می‌شود.

7. مقاله توسط داور دوم در مدت یک تا دو ماه داوری می شود.

8. نویسنده اصلاحات مد نظر داور دوم را اعمال می‌کند.

9. مقاله مجددا از نظر رعایت شیوه نامه و نکات ویرایشی و شکلی بررسی و در صورت نیاز برای اصلاحات نهایی به نویسنده ارجاع می‌شود.

10. جلسه شورای تحریریه مجله تشکیل و مقالات مورد قبول داوران که اصلاحات لازم را انجام داده‌اند مطرح شده و مورد تصویب قرار می‌گیرد.

11. در صورتی که شورای تحریریه مجله اصلاحاتی را تصویب کنند مقاله برای انجام اصلاحات مذکور به نویسنده ارجاع می‌شود.

12. مقاله به ویراستار و صفحه بند ارجاع می‌شود.

13. متن مقالات صفحه بندی شده در وب سایت مجله قرار می‌گیرد.

14. فایل کامل مجله به سرویراستار ارجاع می‌شود تا در صورت تأیید در نوبت انتشار قرار گیرد.

تذکر:

ارسال و انتشار آنلاین یا مکتوب مقاله در مجله حقوق اسلامی به این معنا است که مؤلف مجوز انتشار آن را به طور مکرر به مجله اعطا می‌کند مگر آنکه نویسنده پیش از انتشار مقاله را از طریق سامانه بازپس گیری کرده و مجله با آن موافقت کرده باشد.