1. قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا


2. مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی


3. بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 7-27

مهدی حسن‌زاده


4. جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از منظر فقه امامیه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 7-32

محسن صفری؛ محمد عبدصالح شاهنوش فروشانی


5. تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


6. وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 7-36

محمود حکمت‌نیا؛ جعفر زمانی


7. مبانی فقهی حق افشای اثر

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 7-43

سیدحسن شبیری زنجانی؛ میثم نعمتی


8. فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست


9. تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 7-34

محمدجواد فاضل لنکرانی


10. شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 7-35

محسن اسماعیلی؛ امید توکلی کیا


11. اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 7-35

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


12. نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 7-36

محمود حکمت‌نیا


13. تجزیه‌پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 7-35

احمد حاجی ده آبادی


14. قضاوت زن

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 7-35

احمد حاجی‌ده‌آبادی


15. بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی ساجدی


16. مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 7-28

محمد صالحی مازندرانی


17. حریم خصوصی؛ حق یا حکم

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 7-32

جلیل قنواتی؛ حسین جاور


18. بررسی قاعده تسلط و گستره آن

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد ابراهیمی‌راد


19. عنصر وضع و تکلیف در تعهد

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 7-33

اسماعیل نعمت اللهی


20. قبض حکمی ثمن در بیع سلم

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 7-27

سیدمصطفی محقق داماد؛ مجید حدادی‌منش


21. ماهیت سرزمین در فقه امامیه

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 7-27

عباسعلی عمید زنجانی؛ حامد کرمی


22. تعدد زوجات

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 7-29

ابراهیم عبدی پور؛ نجادعلی الماسی


23. حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 7-29

سیدمهدی میرداداشی؛ سیدمهدی منصوری


24. استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 7-36

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد عشایری منفرد


25. ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 7-36

اسماعیل نعمت‌اللهی