مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه قم