مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه قم