تعدد زوجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران