ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه