ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه