دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، تابستان 1396 
1. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه

صفحه 7-23

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری؛ مسعود غفاری