تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر

چکیده

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق‏علیه حاصل نمی‏شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می‎شود؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه‏ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده‎ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق  نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می‏باشد تا اینکه تکلیف معلق‎علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق‏علیه کشف می‏شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق‏علیه کشف می‏شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.  

کلیدواژه‌ها