دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز 1396 
6. درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی

صفحه 136-158

محسن کاظمی نجف آبادی؛ علیرضا آذربایجانی