دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 7-171 
1. تعدد زوجات

صفحه 7-29

ابراهیم عبدی پور؛ نجادعلی الماسی


2. مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح

صفحه 31-55

نجادعلی الماسی؛ غلامعلی میرنسب