مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی