دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 7-172 
1. حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

صفحه 7-29

سیدمهدی میرداداشی؛ سیدمهدی منصوری