بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی