دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 7-216 
1. استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد

صفحه 7-36

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد عشایری منفرد


6. قصاص و دیة زن

صفحه 151-181

احمد حاجی‌ده‌آبادی