دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 11-237 
8. مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی