دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1383 
5. جرائم سازمان‌یافته

صفحه 109-130

محمدابراهیم شمس ناتری