تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع).