تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن‏)

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.