قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.