مقاله پژوهشی

1. پیشینه شناسی حقوق مالکیت فکری ایران

رحیم پیلوار


2. تحلیل مبانی رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علیرضا دبیرنیا؛ عبدالسعید شجاعی


3. نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی

حسنعلی علی اکبریان


4. مطالعه ‌تطبیقی مفهوم و کارکرد مالکیت فکری در حقوق ایران و آمریکا؛ تمهیدی برای تغییر

حامد نجفی


5. بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی

خالق داد اسدی؛ عزیز الله فهیمی


6. رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجیگری

طیبه سترگ؛ طوبی شاکری؛ محمد فرجیها؛ هاجر آذری


7. بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری

حجت الله فتحی


8. اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران

محمدتقی رفیعی؛ امیر باقریان


9. وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی

مهدی غیاثوند


10. کاربست نظریه عدالت افلاطون در حقوق زن

سیدحسین فاطمی نژاد